• ../ImgThumblnails/X13.jpg

CYANO-JET B12 6000 NRV

Giá bán:

Liên hệ

Giá Cali's Store: Liên hệ
Xuất xứ: NORVET-MEXICO
Chia sẻ:
 Đặt Mua Sản Phẩm

 Thông tin sản phẩm:


Cyano-Jet B12 6000 NRV

Vitamin B12, B15, Hydroxycobalamin, Biotin, liver E. 

INDICATIONS 

cyano-JET 6000 B12 NRV * for its hematopoietic action is recommended for the treatment of anemia and as an adjuvant for development of young animals and to improve the physical state of those animals that are subject to heavy work. 
DOSAGE: 
Bovine, Equine, Swine, 
Sheep and Caprine: .. ... 1 to 2 ml 

Roosters .............................. 0.5 ml 
Dogs and Cats: ....... 0.25 to 0.5 ml 
At the discretion of the Veterinarian 
VIA ADMINISTRATION: 
Intramuscular or Subcutaneous 
WARNINGS:
It should not be used in humans. Keep the product at room temperature protected from light and moisture. Keep this product out of the reach of children. 
Consult the Veterinarian. 
For veterinary use only. 
FORMULA: 

Each ml. contains: 
Cyanocobalamin (B12) ... .. 3000 mcg. 
Hydroxicobalamin ............. 3000 mcg. 
Vitamin B15 ..................... 1250 mcg. 
Biotin .............................. .. 50 mcg. 
Liver extract ............. 4% 
Vehicle, cbp ............... .. 1 ml. 
Presentations: 5 ml, 30 ml and 100 ml

CHỈ ĐỊNH

 Vì có tác dụng tạo máu nên CYANO-JET 6000 B12 NRV *  được khuyên dùng để điều trị thiếu máu và như một chất bổ sung cho sự phát triển của động vật trẻ và để cải thiện thể chất cho những động vật cần đòi hỏi hoạt động ở nhịp độ và cường độ cao.
 
CÁCH DÙNG:
Bò, ngựa, heo,
Cừu và Caprine: .. ...   1 đến 2 ml
Chiến kê .............................0,5 ml
Chó và mèo: ....... 0,25 đến 0,5 ml
Theo quyết định của bác sĩ thú y
 
ĐƯỜNG SỬ DỤNG:
Tiêm bắp hoặc dưới da
 
CẢNH BÁO:
Nó không nên được sử dụng ở người. Giữ sản phẩm ở nhiệt độ phòng tránh ánh sáng và ẩm. Giữ sản phẩm này ngoài tầm với của trẻ em.
Tham khảo ý kiến ​​bác sĩ thú y.
Chỉ dùng cho thú y.
 
CÔNG THỨC:
Mỗi ml. chứa đựng:
Cyanocobalamin (B12) ... .. 3000 mcg.
Hydroxicobalamin ............. 3000 mcg.
Vitamin B15 ..................... 1250 mcg.
Biotin .............................. .. 50 mcg.
Chiết xuất gan ............. 4%
Chất mang vừa đủ ............... .. 1 ml.
Trình bày: 5 ml, 30 ml và 100 ml